Παροχή και Λήψη Διεθνούς Βοήθειας

 Η αποκλειστική αρμοδιότητα της υποβολής αιτημάτων διεθνούς συνδρομής για τη χώρα μας είναι ευθύνη της ΓΓΠΠ σύμφωνα με το Άρθρο 27 παρ.2 του Ν.3536/2007.
 
      Η πολιτική της ΓΓΠΠ στη διαχείριση είτε των αιτημάτων Ελληνικών Αρχών είτε άλλων κρατών για συνδρομή με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών μείζονος κλίμακας αφορά στην άμεση ανταπόκριση και στο συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων. Σκοπός είναι η αποτελεσματική διαχείριση της διεθνούς συνδρομής.
 
      Η ΓΓΠΠ μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος και βασιζόμενη στις διαδικασίες της "Πολιτικής Ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού" (Απόφαση ΓΓ 121) συντονίζει την παροχή και λήψης αιτημάτων βοήθειας μέσω Διεθνών Οργανισμών (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΣΕΠ κ.α.) και την ενεργοποίηση κρατικών συμφωνιών.
 Η αποκλειστική αρμοδιότητα της υποβολής αιτημάτων διεθνούς συνδρομής για τη χώρα μας είναι ευθύνη της ΓΓΠΠ σύμφωνα με το Άρθρο 27 παρ.2 του Ν.3536/2007.
 
      Η πολιτική της ΓΓΠΠ στη διαχείριση είτε των αιτημάτων Ελληνικών Αρχών είτε άλλων κρατών για συνδρομή με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών μείζονος κλίμακας αφορά στην άμεση ανταπόκριση και στο συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων." data-share-imageurl="">