Σχέδιο δράσεων ΠΠ για αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς